Text Size

Uncategorised

2013: Zonder strijd geen oplossingen

In 2012 zijn de miljardairs van deze wereld een stinkende 182 miljard Euro rijker geworden. Voor hen geen crisis. Elke dag hebben zij vijf miljoen Euro meer. Tegelijkertijd stond in De Volkskrant van 2 januari “Nederland is niet alleen kampioen deeltijdwerk maar ook ‘koploper’ als het gaat om de beloning van wie een tijdelijk contract heeft. Bijna de helft van de flexwerkers (48%) krijgt minder dan tweederde van een modaal salaris.” Het staat er nogal ingewikkeld, maar bedoeld wordt: in Nederland worden de laagste lonen van Europa betaald voor tijdelijke arbeid.

Lees meer...

Coalitie of oppositie: Waarheen met de SP?

Zelfs Hans Wiegel vond de SP in het college een prima idee...

In een tijd waarin het meer dan ooit nodig is om de politieke stem te worden van het verzet tegen het kabinet Rutte en de politiek van VVD, CDA en PVV om de miljardenkosten van de crisis bij de arbeiders neer te leggen, heeft de SP in de provincies Brabant en Zuid-Holland een bestuurscoalitie gevormd met VVD en CDA en in het geval van Zuid-Holland, ook met D’66.

Lees meer...

Open brief aan Solidara

"Solidara heeft de opening die haar werd geboden om een links alternatief naast de SP uit te bouwen gemist, maar bovendien lijkt zij de mogelijkheid van de hand te hebben gewezen. Verdere samenwerking is op deze basis wat ons betreft niet aan de orde." Aldus de open brief van Offensief aan Solidara, die we hierbij publiceren.

Lees meer...

Wat is Socialistisch Alternatief?

Socialistisch Alternatief is een revolutionair-socialistische organisatie die al sinds 1977 - onder de namen Inter, Voorwaarts en Offensief - strijdt voor een democratisch en socialistisch alternatief voor het kapitalisme. We zijn daarbij op scholen, in buurten en bedrijven betrokken in deze dagelijkse strijd voor verbeteringen. Wij staan daarbij aan de kant van de werkende mensen, jongeren, armen, vrouwen, holebi's, allochtonen en andere onderdrukten in de samenleving en staan voor collectieve strijd.

In een maatschappij waarin de massamedia van de bazen en de heersende elite de toon bepalen, is de behoefte aan een visie die partij kiest voor de "kleine" man en vrouw hoog! Wij kiezen daarbij bewust voor om ons niet afhankelijk te maken van enigerlei subsidie of advertentie inkomsten, om zo onze onafhankelijkheid van het kapitaal te waarborgen. 

Verder zijn we actief in SP en de vakbond en komen we op voor een socialistisch alternatief voor de parlementaristische en bureaucratische koers van de afgelopen jaren. 

CWI logoWe zijn als socialisten overtuigde internationalisten. We zijn immers allemaal onderdeel van één arbeidersklasse die strijd tegen hetzelfde probleem. Socialisme kan alleen maar werken op internationaal verband. Daarom zijn we lid van het Committee for a Workers' International dat actief is in 40 landen overal ter wereld. 

Ben jij geïnteresseerd in een socialistisch alternatief en wil jij daartoe je steentje bijdragen, schroom vooral niet en neem contact met ons op!

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Waar wij voor staan

Onze standpunten in een notedop...

Werk en inkomen

 • Voor het afschaffen van de BTW op levensnoodzakelijke producten. Verhoog de winstbelasting.

 • Voor een minimumloon van 10 euro netto per uur zonder uitzonderingen vanaf 18 jaar. 200 euro loonsverhoging ineens ter compensatie van de invoering van de euro en jaren van "nullijn". Voor een herinvoering van de automatische prijsindex om de inflatie te compenseren.

 • Voor een 32 urige werkweek met behoud van inkomen en volledige herbezetting door nieuw gecreëerde banen. Garantie op passend werk voor iedereen.

 • Een einde aan de flexibilisering. Alle arbeiders, inclusief part-timers, invalkrachten en migranten werkers hebben recht op dezelfde arbeidsrechten en loon. Gelijk loon voor gelijk werk!

 • Voor een nationalisatie onder arbeiderscontrole en -beheer van alle bedrijven die massa-ontslagen willen doorvoeren.

Sociale en publieke voorzieningen

 • Een einde aan de privatiseringen. Voor een investeringsprogramma in het onderwijs, de gezondheidszorg, het openbaar vervoer en de nuts bedrijven om de jaren van bezuinigingen in te halen. Voor een (her)nationalisatie van deze vitale sectoren onder gemeenschapscontrole en -beheer. Voor gratis toegang tot deze diensten.

 • Voor een grootscheeps programma van sociaal woningbouw om de enorme tekorten in goedkope en goede woningen op te lossen. Een einde aan de grondspeculatie die de huizenprijzen de pan doet uitschieten door middel van het onderbrengen van alle grond in gemeenschapshanden.

 • Maak besteding van publieke gelden ook voor iedereen controleerbaar door middel van democratische raden waar zowel de arbeiders van deze diensten zitten als hun gebruikers.

 • Voor een herstel van de sociale zekerheid. Alle uitkeringen en pensioenen omhoog naar 100% van het laatst verdiende loon met het minimumloon als ondergrens en een koppeling aan de lonen. De pensioen- en AOW-leeftijd verlagen naar 60 jaar, te beginnen met de zwaarste beroepen.

Stop racisme en fascisme!

 • Schaf de racistische immigratie-wetgeving af. Onmiddellijke sluiting van alle vluchtelingengevangenissen. Los het armoede- en oorlogsprobleem op in de ontwikkelingslanden waardoor mensen vluchten. Gelijke rechten voor iedereen die hier woont, inclusief actief en passief kiesrecht voor migranten.

 • Geen spreekrecht voor nazi’s. Voor mobilisering van massale tegenacties om te voorkomen dat extreem-rechts zich kan organiseren en manifesteren.

 • Voor een socialistisch alternatief op het kapitalisme; ontmasker de volksmennerij van rechts-populisten als Wilders.

Milieu

 • Voor grootsscheeps onderzoek en ontwikkeling van alternatieve vormen van energie, zoals uit zon en wind.

 • Pak de vervuiling bij de bron aan, voor schonere productie technieken in de industrie. De energiebedrijven in publiek bezit. Controle vanaf de werkvloer of de bestaande milieu-wetgeving en veiligheidsmaatregelen wel wordt nageleefd.

 • Voor een uitbreiding en gratis beschikbaar stellen van het openbaar vervoer als alternatief voor de auto.

Socialistische Partij

 • Voor een strijdbare SP die opkomt voor een alternatief voor het kapitalisme. Nee tegen coalities onder neoliberale vlag.

 • Voor het standpunt dat de SP lokaal of op andere niveaus waar de partij in een machtspositie zit de burgerlijke wet kan overtreden in naam van de werkende mensen, jongeren en armen in de samenleving. It is better to break the law, than to break the poor.

 • Voor een politieke en democratische leiding van de SP om zo de strijd te organiseren tegen dit kabinet. Weg met de regering Rutte!

Arbeidersbeweging

 • Voor een strijdbare en democratische vakbeweging. Een vertegenwoordiger in de vakbeweging mag niet meer verdienen dan de gemiddelde geschoolde arbeider en dient door de achterban gekozen en direct afzetbaar te zijn.

 • Voor het recht om te demonstreren en te protesteren! Nee tegen zogenaamde anti-terreur wetten die onze democratische rechten beknotten.

 • Voor de opening van de boeken van de grote bedrijven. Deze zeggen zogenaamd verlies te draaien terwijl het ze gaat om winstmaximalisatie. Laat ze maar eens bewijzen hoeveel verlies ze draaien, hoeveel ze investeren in hun materiaal en in hun personeel.

Vrede

 • Geen steun aan imperialistische inmenging of oorlogen. In plaats daarvan steun aan de arbeidersbeweging in het buitenland, die als enige in staat zal zijn voor blijvende vrede en democratie te zorgen.

 • Geen deelname aan ‘vredesmissies’, die, waar dan ook ter wereld, slechts de belangen van de Westerse multinationals dienen en het terrorisme zullen stimuleren, in plaats van het welzijn van de gewone mensen te verbeteren. Troepen terug uit Afghanistan!

 • Nederland uit de NAVO, de WTO en de Wereldbank. Geen steun aan imperialistische instrumenten van de heersende elite.

Socialisme en internationalisme

 • Onteigening van de grote bedrijven die de economie domineren: industrie, infrastructuur, banken en andere financiële instellingen. Compensatie van aandeelhouders alleen op basis van bewezen behoefte.

 • De productiemiddelen in handen van de gemeenschap en democratisch gepland voor de voorziening in de behoeften van de miljoenen, niet de miljonairs.

 • Voor volledige democratie. Alle functionarissen worden gekozen en staan onder controle van diegenen die hen gekozen hebben: niet alleen de regering en de volksvertegenwoording, ook de bestuurders van bedrijven, de rechters en de politiecommissarissen.

 • Voor een vrijwillige federatie van socialistische staten in Europa als alternatief op het EU van de bazen. Dit als eerste stap op weg naar een wereldfederatie van socialistische staten!

Donatie?

Helaas heeft veel van het werk wat we willen doen ook een prijs, letterlijk. Het maken van een periodieke krant, pamfletten, brochures, het houden van bijeenkomsten, het voeren van campagnes en het produceren van bijbehorend materiaal en de groei van onze organisatie in Nederland en internationaal ... is allemaal niet gratis. Wij weigeren elke vorm van subsidie van de overheid om zo onafhankelijk en gebaseerd op de arbeidersbeweging ons werk te kunnen bouwen. We vragen daarom om een bescheiden bijdrage als je onze politieke ideeën ondersteunt en ons werk een zetje  wil geven, zonder verder actief betrokken te zijn. 

Als je ons regelmatig wilt steunen, kun je het beste ons gironummer gebruiken. Maak geld over op giro 2079240 onder vermelding van "donatie". Maar ook een eenmalige gift is van harte welkom! Hiervoor kun je op de "Doneren" knop klikken. Enorm bedankt!

Contact met Offensief

Website: www.offensief.nl

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


404

404: Niet gevonden

De gezochte inhoud kon helaas niet worden gevonden.

Demonstratie tegen bezuinigingen: 5000 mensen!

demo_amsterdamIn Amsterdam demon-streerden 5000 mensen tegen de bezuinigingen van het kabinet. Een hele stap vooruit, als je beziet dat in het afgelopen half jaar vooral vluchtelingen en thuiszorgmedewerkers de kar tegen het kabinets-beleid moesten trekken. Maar het zal duidelijk zijn dat dit bikkelharde bezui-nigingskabinet niet opzij gaat voor een demon-stratie alleen. De demon-stratie moet dan ook de basis zijn voor een campagne naar een grote vakbondsdemonstratie op 30 november. En vervolgens moeten we door naar een 24-uursstaking tegen dit kabinet. De demonstratie gaf eindelijk een uitlaatklep aan de woede van veel mensen over het kabinetsbeleid, de groeiende armoede, de werkloosheid, de dalende pensioenen, de afhankelijkheid van voedselbanken, het gebrek aan werk bij ZZP'ers, de nulurencontracten en de afbraak van de zorg. 

Artikel door Pieter Brans

Lees meer...

FNV en SP: actie tegen dit kabinet en de bezuinigingen!

demo thuiszorgElke dag brengt nieuws dat het kabinet van VVD en VVD verder in de problemen komt. De poging om de coalitie uit te breiden, mislukte pijnlijk. De pensioenvoorstellen, waarin vooral de pensioenopbouw voor jongeren wordt beperkt, zijn in de Eerste Kamer al bijna gestruikeld. De decentralisatie van de zorg naar de gemeenten met een flinke korting op de budgetten, hapert. Het kabinet probeert 6 miljard Euro te bezuinigen, maar geeft wel 4,5 miljard uit voor de aanschaf van een nieuwe straaljager. Ondertussen groeit de armoede, de werkloosheid, de uitzichtloosheid voor jongeren. De perspectieven voor economische groei zijn voor de komende tientallen jaren slecht. Dit kabinet is het vertrouwen kwijt en wacht op een campagne van de FNV en SP om te worden omvergeduwd. De VVD-PvdA regering stapelt ellende op ellende; wij hebben er genoeg van. Omdat het niet waarschijnlijk is dat dit kabinet vrijwillig vertrekt, is een campagne die uitmondt in een 24-uurstaking tegen dit kabinet noodzakelijk.

De eerste stap naar zo’n 24-uursstaking is de demonstratie tegen de bezuinigingen op 21 september om 13:00 uur op het Beursplein in Amsterdam. De tweede stap is de landelijke actiedag van de FNV op 30 november a.s.

Door Pieter Brans, Amsterdam

Lees meer...

SP en FNV moeten verzet tegen bezuinigingen leiden!

 

In Nederland tekent zich een totaal nieuwe situatie af. Meer dan een miljoen mensen leven in armoede. Dat is een inkomen van minder dan 1000 Euro per maand. Honderdduizenden kinderen delen in de armoede delen in de armoede van hun ouder(s), vaak een alleenstaande moeder. De werkloosheid loopt tegen de 600.000. En stijgt nog steeds. Het kabinet bezuinigt onverdroten verder. Bij elke verslechtering van de economische cijfers, stappen de VVD en PvdA ministers het ministerie uit, op zoek naar nieuwe bezuinigingen. 80% van de mensen gaat er dit jaar op achteruit. En niet alleen in 2013.

Artikel door Pieter Brans

Lees meer...

Nieuw kabinet: Actie tegen bezuinigingen nodig!

De Telegraaf en de rechtervleugel van de VVD vinden dat met Rutte Marx aan de macht is gekomen…Eén van de weinige maatregelen van het kabinet die de lagere inkomens iets tegemoet komt, zelfs dat gaat ze te ver. Ze vinden dat de VVD de vertegenwoordigers van het Marxisme, het socialisme en het communisme in Nederland een toontje lager moet laten zingen. De PvdA is voor hen alleen aanvaardbaar als coalitiepartner, als de PvdA doet wat de VVD zegt.

Lees meer...

Verkiezingsresultaten: Bezuinigen gaat door, arbeiders zullen zich verzetten!

De verkiezingen vonden plaats tegen een achtergrond van een golf van propaganda over de uit de hand lopende staatsschuld, de noodzaak om 'onze' schulden nu te betalen en niet door te geven aan volgende generaties enz. enz. De waarheid is dat staatsschuld na de Tweede Wereldoorlog (er was nog geen verzorgingsstaat!) 200% bedroeg, 80% in de jaren tachtig en nu 65% is, 22% lager dan het EU-gemiddelde. Ook is Nederland het tweede grootste belastingparadijs in de wereld. Miljarden van bedrijven stromen minimaal of onbelast door Nederland.

Lees meer...

SP een echt alternatief? Of een soort PvdA...

Wat zijn standpunten de SP waard?

Het lijkt alsof in de politiek in Nederland het humeur plotseling is omgeslagen. De PvdA wordt nu gezien als de partij die Rutte en de VVD kan stoppen. De SP valt terug naar iets boven de 20 zetels. De PvdA heeft de VVD bijna ingehaald. Met nog een paar dagen te gaan lijken de verkiezingen een race tussen VVD en PvdA te worden. Er wordt al gesproken over Samsom als regeringsleider...

Lees meer...

Actie tegen bezuinigingen

In Amsterdam waren 700 vakbondsleden op het Jonas Daniël Meyerplein bij elkaar om te protesteren tegen de bezuinigingen. Het was een waarschuwing tegen elk toekomstig kabinet om niet aan de belangen van de werknemers te komen. Jammer genoeg was het voorstel om een algemene 24-uursstaking te organiseren om de vakbeweging weer op de kaart te zetten na de reorganisatie bij de FNV niet gerealiseerd.

Lees meer...

Naar een daverende SP overwinning!

Stem op de SP, word lid, word actief en help de SP aan de grootst mogelijke overwinning!

In de peilingen voor de verkiezingen van 12 september wint de SP steeds meer terrein. Zelfs de VVD lijkt achter te blijven bij de partij van de rode tomaat. Natuurlijk kan er nog van alles gebeuren in verkiezingsdebatten en de uiteindelijke uitslag is gevoelig voor incidenten. Als Rutte bijvoorbeeld de dag voor de verkiezingen van zijn fiets valt onder grote media-aandacht, kan dat de uitslag behoorlijk beïnvloeden.

Lees meer...

Socialisme Dag op zaterdag 12 mei, Breda

Karl Kautsky

Op zaterdag 12 mei organiseert de SP afdeling in Breda, inmiddels al weer voor de twaalfde keer, een zogenaamde "socialismedag". Een middag met debat en discussie in ongedwongen sfeer om eens de diepte in te gaan. En deze keer met een zeer actueel onderwerp! "Socialisten aan de knoppen: regeringsdeelname, en dan?"
Deze dag vind plaats in het gemeenschapshuis "De Belcrum" op het Pastoor Pottersplein 12, wat ongeveer een vijf minuten lopen van het station is. Lees verder voor de agenda.

Lees meer...

1 mei 2012: De angst regeert... bij de heersende klasse

De 1 mei viering in Amsterdam werd ook dit jaar weer ruw verstoord door de politie. Vorig jaar in Utrecht was het ook al raak. De circa 150 vreedzame demonstranten moesten het opnemen tegen politie te paard, vele agenten in "normaal" uniform, een behoorlijk aantal "stillen" en zo'n 15 busjes ME'ers in volledige wapenuitrusting...

Lees meer...

Kunduz coalitie: Bestrijdt de bezuinigingen! Nederland vrijstaat voor grootkapitaal!

De grijns van Rutte is terug. De bezuiningspolitiek is terug. Dankzij D66, GroenLinks en de ChristenUnie is er een nieuw bezuinigingspakket dat in sommige opzichten (opruimen ontslagbescherming en versnelde invoering van een hogere pensioenleeftijd) erger is dan het pakket dat in het Catshuis was bedacht. De crisis wordt op de arbeiders afgewenteld. Nederland blijft voor grote ondernemingen een weelderig belastingparadijs.

Lees meer...

Rechts kabinet valt! Weg met de bezuinigingen!

De grijns van Rutte is weg. Wat hij uiteindelijk heeft weggelachen, is zijn eigen kabinet. Na anderhalf jaar en een week van ‘unieke samenwerking’ in de Nederlandse politiek heeft de PVV-leider de stekker uit het kabinet getrokken. Hoewel hij met alle bezuinigingen apart had ingestemd ging hij op 21 april alsnog niet akkoord met het geheel van het bezuinigingspakket op het moment dat er eigenlijk alleen nog gepraat zou worden over ‘hoe vertellen we het de mensen’.

Lees meer...

Nederlandse SP de grootste partij in de peilingen

De Socialistische Partij krijgt veel steun in de peilingen. De internationale pers heeft gesuggereerd dat de partij populair wordt door zijn verzet tegen “Brussel” en tegen de bezuinigingsmaatregelen. Voor een deel klopt dat. De Socialistische Partij heeft voor een deel de plaats ingenomen van de sociaaldemocratische PvdA als de partij van de arbeiders. De hoop was groot in 2006 toen de SP toen die 25 zetels in het parlement kreeg. Toen de SP weinig deed om de arbeiders te mobiliseren (de FNV liet het na 2004 ook al afweten…),  ook na het uitbreken van de crisis in het kapitalisme in 2007/8, zette teleurstelling in. Wilders met zijn partij voor de vrijheid profiteerde hiervan. De PVV combineerde een anti-islam programma met verzet tegen bezuinigingen op de welvaartstaat.

Lees meer...